วันที่ 28 ะันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยื เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม AOC
     ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) การกำหนดกรอบการจัดทำร่างเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตลอดทั้งกำหนดปฏิทินการออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
S 5767267
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved