ประธานในงานฌาปนกิจศพ
S 9437192
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.30 น.
      นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนางจุน  ปานเพชร  มารดาของนางมนทิรา ปานเพชร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   ณ วัดป่าสตึกวนาราม  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
S 9437205
S 9437310
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved