วันที่ 13 มีนาคม 2564

   นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม, นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ กำกับติดตามเพื่อให้การทดสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและได้มาตรฐาน

S 6397977

157620519 4010525495659300 6911114158875227391 o

231768

80399

114840

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved