วันที่ 19 มีนาคม 2564

     นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะวิทยากร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

450781

450782

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved