วันที่ 18 มีนาคม 2564

     นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย นางภนิดา สังสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางดุจดาว ธำรงประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมและโรงเรียนวัดเทพรังสรค์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

72846

S 28360782

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved