2782020 ๒๐๐๘๒๗ 81   

 

     อบรมการใช้โปรแกรมแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกา(Thai School Lunch) ประจำปี 2563 มีนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน

 

     ในการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย ลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

      ′รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (อำเภอคูเมือง/อำเภอพุทไธสง/อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์)

      รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (อำเภอสตึก/อำเภอแคนดง/อำเภอนาโพธิ์)

     ขอขอบคุณวิทยากร นางศศิธร จารย์คูณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คูเมือง, ครู รร.วัดเทพรังสรรค์, ครู รร.บ้านแคน และครู รร.วัดท่าเยี่ยม

 

 

2782020 ๒๐๐๘๒๗ 89

2782020 ๒๐๐๘๒๗ 173

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved