นที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
      นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม การรวมสถานศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รวมกับโรงเรียนบ้านโคกกุง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย คณะครูโรงเรียนบ้านโคกกุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวมทุกชั้นเรียน โดยโรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยเป็นโรงเรียนมารวม ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 ·S 5816336
S 5816424
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved