สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ลงนาม "รับมอบงาน" จากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

 S 9969705

 

วันที่ 22 มีนาคม 2566

   นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บันทึกลงนาม “รับมอบงาน” จาก ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

S 9969693

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved