วันที่  21  กรกฎาคม  2564  เวลา  09.00  น.

        นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม

S 8470559

S 8470561

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved