วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
       นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายนิรัญ ขุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนายสมคิด จันนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 6/2564) ณ ห้องประชุม
AOC โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ด้วย Application Cisco Webex Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

S 7372864

S 7372865

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved