สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารการศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ดำรงตำแหน่งใหม่และย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยบุคลกรทางการศึกษา สมาคม ชมรมในสังกัด ร่วมต้อนรับ บรรยายกาศต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น...

 

 

 

...วันนี้ (5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และร่วมแสดงความยินดี กับนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามลำดับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

...ในการนี้นายโพชัน ขุนาพรม พร้อมด้วย ดร.วิทยา นนท์นภา ดร.พิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สมาคม ชมรม ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีในครั้งนี้

...สมาคม ชมรมและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมจัดซุ้มอาหารต้อนรับ คณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่ง เมนูอาหารหลากหลาย เอร็ดอร่อย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นทั้งคณะที่ต้อนรับและคณะที่เดินทางมาส่ง

...ขอขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนำทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ...มิติการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ สู่...วิถีคุณภาพ...ต่อไป...###


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (Admin 2)
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/sBsrpyfq5R4ouBwv6

 

 

 นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง ประธานในพิธี ร่วมแสดงความยินดี (มอบมาลัยกร) กับผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่

 

 

 

 นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง ประธานในพิธี
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประยงค์  เล่าลักษณ์จรรยา  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่

 นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง ประธานในพิธี 
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่

 

 นายนิมิตร ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง ประธานในพิธี 
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโพชัน  ขุนาพรม  ย้ายไปดำตำแหน่ง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

ดร.วิทยา  นนท์นภา  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่   

 ดร.พิทักษ์  สมพร้อม  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่   

นายหาญ แถวนาชุม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บร. เขต 4  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่   

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์  ผอ. สพป.บร.เขต 3  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่   

ดร.ณัฐนนท์  วิทยาประโคน ผอ. สพป.บร.เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คนใหม่   

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved