23102020 ๒๐๑๐๒๓ 97
  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายพนม ศรีนอก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  

23102020 ๒๐๑๐๒๓ 6

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved