3092020 ๒๐๐๙๓๐ 246

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มที่เกษียณอายุราชการ ไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

2. นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

3. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

4. นายเล็ง พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. นางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ลาออกจากราชการ)

3092020 ๒๐๐๙๓๐ 91

3092020 ๒๐๐๙๓๐ 59

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved