ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

        nirun          
         นายนิรัญ ขุมทอง
   
   

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ 09-8120-2773

   
                   
tidarut        umaporn       papud  
นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง        นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอก        นางประภัทร ภูดินทราย  
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ      

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

     

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

 
โทรศัพท์ 09-0271-9014      

โทรศัพท์ 08-1977-0216

     

โทรศัพท์ 08-9539-6605

 
 sasipapa                supskun  
นางสาวศศิประภา นิ่มใหม่               นางสุภาขวัญ ปันกาที  

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

             

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

โทรศัพท์ 06-4895-6458

             

โทรศัพท์ 09-4362-1864