เอกสารประกอบ
1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [คลิก]
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [คลิก]
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน [คลิก]
4. มาตรการจัดการข้อร้องเรียน [คลิก]
5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ [คลิก]
6. มาตรการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [คลิก]
7. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [คลิก]