ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมออนไลน์พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลให้สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ๓ เรื่อง คือ

๑. กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)

๒. การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics)

๓. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ สำหรับผู้ที่สนใจสามรถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved