การประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2566

S 9142350

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

       นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

     ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่1/2566 และแจ้งกำหนดการสอบ RT ป.1 (20 กุมภาพันธ์ 2566) และ NT ป.3 (15 มีนาคม 2566)

S 9142339

S 9142354

S 9142358

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved