สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรประสานมิตร ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับโรงเรียนคุณภาพในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

         ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมโครงการโดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบและโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ครั้งที่ 1. อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2. การอบรมรูปแบบ On-site ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved