วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบและโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรประสานมิตร ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved