สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2564

 

S 9019774

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA Online 2021 (OIT) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

S 9019671

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA)  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    โดยการประเมินในครั้งนี้ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์สถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในสังกัด  ในการรับการประเมิน ITA Online  ในการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 43 ตัวชี้วัด  สถานศึกษาที่รับการประเมิน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 40 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้ารับกสารประเมิน จำนวน 30 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 โรงเรียน

S 9019629

S 9019632

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved