การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2564

S 8929391

วันที่  20 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ITA Online 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

     ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย  และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน   โดยเป็นการประเมิน  ITA Online  ระดับสถานศึกษา  ในขั้นตอนการประเมิน  OIT  ผ่านระบบออนไลน์

S 8929399

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved