การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

 

S 1859659

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

      นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สมพร้อม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ณ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

S 1859668

S 1859657

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved