วันที่ 8 มีนาคม 2564

     นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนบ้านโนนไฮ  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  (เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

S 35389542

S 35389536

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved