"การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) "

S 9052215

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCRสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ

             ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , บุคลากรในสังกัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นวิทยากรในการอบรมฯ      

S 9052183

S 9052206

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved