"การประชุมสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"

S 7659528

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

         นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานการประชุมสรุปการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

       ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการในสำนักงานฯ

S 7659552

S 7659546

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved