วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา  และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

S 8372273

S 8372288   

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved