"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจรับงานก่อสร้าง งานซ่อมหลังคา"
 
3
 
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดย นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (งานซ่อมหลังคา จำนวน 3 รายการ) และคณะกรรมการ นายสนิท เกไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ คุ้มแวง ผู้ควบคุมงาน และนายพนัส สุขหนองบึง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ได้รับมอบหมายจาก นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ดำเนินการประชุมและตรวจรับงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
 
4
 
2
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved