"การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) "
 
S 8896518
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
      นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน  จำนวน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
      คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 ระดับ ประจำปี 2566  ประกอบด้วย 
     1) นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานกรรมการ 
     2)  นายมนตรี  พรมแสง  ผอ.รรบ้านสระบัว  กรรมการ
     3)  นายนราพันธ์ สมาทอง  ผอ.รร.วัดบ้านเบาน้อย  กรรมการ 
     4)  นางพัชรีย์  ฉรีวัฒน์  ผอ.รรบ้านร่อนทอง  กรรมการ 
     5)  นางสาวศศิพร  รินทะ  ผอ.รร.วัดท่าเยี่ยม  กรรมการ   
 
S 8896535
 
S 8896567
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved