"การประชุมการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1/2566 "
S 8528144
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
    นายบุญถิ่น  มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต,  นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่มประชุมการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566   ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
    โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 และพิจารณากำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สำหรับงบประจำ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงาน เป็นรายไตรมาส
 
S 8528259
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved