ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 
     
                                 
                           
นางพัชรี ฉวีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาว
  นายสุนันท์ จันทร์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
  นายชูชาติ สามารถกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
                                 
                           
 นายหาญ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
   นางสุภาพ กันยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย 
    นางธินิดา พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือเกียน 
                                 
                           
   นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม   
  สิบโทณัฐวัตร โจระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ
  นางลัดดาวัลย์ แสงตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ