ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
         นางเพลินจิตร นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 1  
     
                                 
                             
นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด
  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
  นายธนพล จงปัตนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 
                                 
                           
นายสมพงษ์  กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยายเภา
 
  นายสมพร บุ้งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสตึก
     นางเสาวณี บ่อศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร
                                 
                           
  นายชนะพล มะลิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
      นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
(คุรุราษฎร์บำรุง)
      นางสมพร ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
 
                                 
                               
            นายคมกฤช นามบุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำใส