ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         

               
      ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ จวงพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 
     
                                 
                           
 นางประคองณัฐ แสนสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ  
  นายพินิจ เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
  นายเมธวิน พุทธินันท์เมธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ
                                 
                           
 นายสุบรรณ์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง 
  นางสาวรัณจวน อังสนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน  
  นายสุรพงษ์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแก 
                                 
                           
  นายสมภาร กุลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง  
  นายวิฑูรย์ สีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ
    นางลำดวน ชาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ