ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
     
                                 
                           
นายมนตรี พรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  
  นายวิทยา แพงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลอง
                                 
                           
 นายจำปา จันทะสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
   นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิมาย 
   นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
                                 
                             
  นางสาวอำภาพร วงศ์สาสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหนาม   
 นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี