วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.

     กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พศ.2564 ณ ห้องประชุม AOC

     โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พิจารณาจัดสรรอัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  งบรายจ่ายอื่น  รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

S 5619770

S 5619735

S 5619748

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved