จากซ้าย  นางสาววิภาพร ชัยศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
และขวา นางสาวอรุณี จิตสม นักจิตวิทยาโรงเรียน (พนักงานราชการ)

   

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 09.09 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ บุคลากรที่ย้ายจากหน่วยงานอื่นและบรรจุใหม่ มาปฏิบัติราชการดังนี้


1. นางสาววิภาพร ชัยศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ซึ่งโอนมาจาก สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

2. นางสาวอรุณี จิตสม นักจิตวิทยาโรงเรียน (พนักงานราชการ) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
   

ข่าว/ภาพ ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

   

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved