วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ  ห้องประชุม  AOC

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้
1. นายวรเชษฐ์ คุ้มแวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน
2. นายพรศักดิ์ สืบเสระ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
  ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

ภาพกิจกรรม

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved