สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 จัดกิจกรรมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มุ่งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

วันนี้ (วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563) เวลา 10.30 น.นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อำสตึก, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ถวายสังฆทาน ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นวัดที่ 8 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

โครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งทางสำนักงานเขตฯได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ประกอบกับเป็นนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่มุ่งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพนะพุทธศาสนา โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฎิบัติในชีวิตประจำวัน

 

ข่าว : มานิต กีรตินิตยา
ภาพ : มานิต กีรตินิตยา / ธิดารัตน์ กาวไธสง
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/6J88n9VZjsDT2yPt7

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved