สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ของการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ


วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม, นายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดอมราวาส ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       วัดอมราวาส โดยมีพระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าเจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์   นายบุญชวน เม็นไธสง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดอมรสิริสามัคคี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในชุมชนดังกล่าว

      นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ และนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่มุงพัฒนาข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 
  ข่าว :  ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : ธิดารัตน์  กาวไธสง/ อ.หัสดิน  เป็นนวล / อ.ประวิทย์  ประเสริฐโส/ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
 

 

 

 
 
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved