ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ครั้งที่ 2/2563

       วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โดยมีระเบียบวาระการชุมดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
 
           1. แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศึกษาคนใหม่ จำนวน 3 ราย
           2. มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบสูงเป็นลำดับที่ 1-4 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

          3. มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบสูง การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
          4. มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบสูงเป็นลำดับที่ 1-5 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          5. มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบสูงเป็นลำดับที่ 1-5 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          6. เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปี 2562
          7. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปี 2562

          8. ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ประเภท รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม (ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน)
          9. รางวัลการคัดเลือกสถานศกึษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
         10. รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2563
         11. เกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 18 โรงเรียน

          12. เกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน

           และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม...##

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved