การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้เขตสุจริต) ประจำปี 2563 กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

         วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้เขตสุจริต) ประจำปี 2563 กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมเพลา เพลิน บูติค รีสอร์ทแอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม นายวิทยา นนท์นภา และนายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

        โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการตระหนักถึงความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนืนิงาน สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต และ 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมทั้งสิ้น 200 คน

       ดำเนินการอบรทมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเพลา เพลิน บูติค รีสอร์ทแอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมปื อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
       วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอสตึกและอำเภอแคนดง
       วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์

   
    ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ admin 2  /  ธิดารัตน์ กาวไธสง  ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    

 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากร นางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved