ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

 

363722

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

        นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  โดยมีนางสาววราอินทร์  ปุผาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

363716

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved