การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

S 9396379

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นางเพลินจิตร นัดกล้า ผอ.รร.อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์), นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา   ผอ.รร.บ้านหนองขวาง, นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.อนุบาลแคนดง และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

     ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย  ดังนี้ 

     1.  นายปรีชา  เวชสุวรรณ์  ผอ.รร.วัดเทพประดิษฐ์

     2.  นางอนงค์ภัทร์  วรกิจ  ผอ.รร.วัดศรีสุนทร 

     3.  นางจิชญ์ชญาภัษณ์  ทิพย์กรรณ  ผอ.รร.วัดพลสุวรรณ

     4.  นายพีระ  เรียงทอง  ผอ.รร.บ้านหนองยาง-หนองจาน

     5.  นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์  ผอ.รร.บ้านสระกอไทร 

     6.  นายปราโมทย์  ทัศนจิตรกร  ผอ.รร.บ้านจะหลวย 

     7.  นางรัทภร  เนาว์ประโคน  ผอ.รร.บ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์ ๑)

     8.  นายธนากร  จันทร์นวล  ผอ.รร.วัดธาตุ

     9.  นางธัญญลักษณ์  เวชกามา  ผอ.รร.วัดท่าเรียบ 

   10.  นายพยับ  ไชยสง  ผอ.รร.สามัคคีเทพอำนวย 

   11.  นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกูล  ผอ.รร.บ้านเป้าฯ 

   12.  นางไข้มุก  ลีแสน  ผอ.รร.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

   13.  นางสาววิจิตรา  พิชญสมบัติ  ผอ.รร.บ้านหนองตาด 

   14.  นายณัฐพงค์  ทับสุลิ  ผอ.รร.บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 

          โดยการประเมินฯ  ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด

    

S 9396370

S 9396240

 

ภาพ/ข่าว

นางสาวธิดารัตน์  กาวไธสง  :  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  

 

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.970289150579222

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved