การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

S 9363554

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นกรรมการ, นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   ได้ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน) น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

S 9363540

 

      

       ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบด้วย

           1. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสง     รร.อนุบาลคูเมือง
           2. นางสาวรัตติมา ลาดหนองขุ่น      รร.บ้านหัวฝาย
           3. นางชรัญธิดา สกุลชัยยะ      รร.ชุมชนบ้านดอนมนต์
          4. นางสาวดวงดาว ศิริรางกูล      รร.บ้านทุ่งวัง
          5. นายกรวิทย์ คลังแสง      รร.บ้านหนองใหญ่
          6. นายรณภูมิ หนองพร้าว      รร.อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
          7. นายสมบัติ โพธิมาศ      รร.บ้านสตึก
          8. นางสาวสุพรรณี ภูแก้ว      รร.บ้านสตึก
          9. นางสาวณัฐธยาน์ ประเสริฐสังข์      รร.บ้านสตึก

S 9363601

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved