พป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้มีคุณภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชนเป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของชุมชนต่อไป...

วันนี้(21 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ดร.จำปา จันทะสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เป็นประธานในพิธีประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 40 โรง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นการศึกษา และภาพรวมของการดำนเนินการที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค กิจกรรมการดำเนินการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นและการประเมิน ITA ตามลำดับ ตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป

ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อที่จะให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ...##

 

 

ข่าว :  เชิดชัย  รักษาอินทร์
ภาพ :  @ชาติชาย พลอาษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved