นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานธรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม

   

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ออกนิเทศตามติดตามฯ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 - 23 มิถุนายน 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ นายวิทยา นนท์นภา , นายโพชัน ขุนาพรมและ นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอุทยาน ปิตามาตา ผูู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ และศึกษานิเทศก์ทุกคน เป็นกรรมการ

ขอบข่ายการนิเทศติดตามฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ด้านอาคารสถานี่ ด้านสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านผู้ปกครอง/ชุมชน 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา และ 4) ด้านการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม


การออกนิเทศกำกับ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน พร้อมรับการนิเทศ เพื่อรับทราบปัญหา แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ให้มีมาตรฐานประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเว้นระยะห่างทางสังคม นั่งระยะห่าง ใส่แมสก์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกล่าวฯ...###

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานท์ admin 2
ภาพ :  ธิดารัตน์ กาวไธสง /ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์/ชาติชาย พลอาษา/ธนากร  นภาภรณ์/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนสังกัด

ลิงก์ภาพกิจกรรม : http://gg.gg/jpgez

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (v1550(tambolQ_1.pdf)หนังสือร่าชการ : นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล188 kB2020-06-18 15:44
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved