นายโพชัน  ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  4 ประธานในการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและการนิเทศติดตาม

 

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายโพชัน ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในสังกัดอำเภอสตึก จำนวน 6 กลุ่ม 60 โรงและ 1 สาขา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสตึก โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสตึก 1, 3, 5 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน และรุ่นที่ 2 กลุ่มโรงเรียนสตึก 2, 4 , 6 ในวันที่ 5 มิถุนายน ตามลำดับ) ในโอกาสเดียวกันได้แนะนำ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3 รายดังนี้ 1) นางสำเนียง ประนัดศรี 2) นางสาวชมพูนุท ทองปาน 3) นายธนากร นภาภรณ์ โดยมีหัวข้อ/ประเด็นในการประชุม

            1. การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
            2. มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
            3. แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
            4. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ(งบปรับปรุงซ่อมแซม)
            5. การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
            6. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

            คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่  4/2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2563 ให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชกาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 นั้น

 

            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ได้อกนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม , นายวิทยา นนท์นภา และ นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในการนี้ ทุกโรงเรียนในสังกัด เตรียมพร้อมในการรับการนิเทศ ติดตามฯ ตามวันเวลาดังกล่าว ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
            ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าว การเปิดทำเรียนการสอนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 กรณีเปิดสอนในโรงเรียนตามปกติ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  การนับเวลาการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 พร้อมให้สถานศึกษาเปิดสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน  รวมทั้งการเรียนการสอนทางไกล  ให้จัดตารางเวลาเรียนที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถนับชั่วโมงการเรียนได้...###

 
 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin2
ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ข้อมูล : ธนากร นภาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  ข่าว ศธ 360 องศา  

 

ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอำเภอสตึก
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1, 3, 5
วันที่ 2 มิถุนายน  2563

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved