นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

 

(วันนี้ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) กลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อบรมพัฒนาด้านการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผู้อำนวการกลุ่มกฏหมายและคดี กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำไปสู่การบริหารจัดการภาครรัฐที่ดี

          กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาในสังกัด จำนวน 136 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี นายบุญชู จิตส่งเสริม นิติกร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายสิทธิพร ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

          หลักสูตรในการอบรมประกอบไปด้วย
           การสืบสวนข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          • ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
          • กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายอาญา กฏหมายทั่วไป

 
  ข่าว/ภาพ :  ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/HVdxbmhCgMuQr7Bm9
 

 

 ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

 

นายบุญชู จิตส่งเสริม นิติกร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

ภาพกิจกรรมการอบรม

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (1598343560x413302389_1.pdf)หนังสือราชการ : โครงการอบรมฯ 261 kB2020-09-04 15:16
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved