วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายวิทยา นนท์นภา , นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับชม     รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2563   ณ ห้องประชุม AOC

การรับชมตามรายการดังกล่าว เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน  และการร่วมรับชม รับฟัง รายการพุธเช้า ในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ และบุคลากร สวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งระยะห่างกันทางสังคม (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4          

 
     

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved