วันนี้(31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสตึก 2"  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านพลับ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ ว่าที่้้ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 คณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเภอสตึก นายประจักษ์ วงศาสนธิ์ กำนันตำบลสะแกร่วมพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้

       ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และได้มอบหมายให้นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ พบปะเพื่อนครู ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามลำดับ

       กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 มีโรงเรียนในสังกัดตำบลสะแกและตำบลท่าม่วง จำนวน 10 โรง ดังนี้ 1)โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 2) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3) โรงเรียนบ้านโคกเมือง 4) โรงเรียนบ้านโนนค้อ 5) โรงเรียนวัดบ้านพลับ 6) โรงเรียนบ้านบ้านเรือ 7) โรงเรียนบ้านท่าม่วง 8) โรงเรียนบ้านโนนยาง 9) โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 10) โรงเรียนสำโรงพิมาน

ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 5 ราย ดังนี้
       1. นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
       2. นายสมภาร กุลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง
       3. นายดำรง ราชจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง
       4. นางเสาวภา ลาดนาเลา ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
       5. นายสาลี มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน

ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ได้ดำนเนินการตามระเบียบวาระการชุมดังนี้
      1. แนะนำบุคลากรใหม่ สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 2
      2. แจ้งรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ราย
      3. นำเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม(กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบคคลและ กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ตามลำดับ

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : #เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ประสานงาน : อ.พิศมัย ปาละจูม โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/LxBQSV6eUG7PMB7u6

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved