วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

         นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำ อ.แคนดง ประกอบด้วยนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายจำปา จันทะสอน ผอ.รร.บ้านหัวฝาย, นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.อนุบาลแคนดง, นายชาญศักดิ์ ศรเสนา ผอ.รร.บ้านโนนกลาง, นางสาวอำภาพร วงศ์สาสนธิ์ ผอ.รร.บ้านป่าหนาม และนายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษออกให้คำปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ นางไข่มุก ลีแสน ผอ.รร.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

S 6160476

S 6160423

S 6160502

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved